X

Opvoedingsproject

Uiteraard vertrouwt u uw zoon of dochter het liefst toe aan een school waarvan u verwacht dat ze het verlengstuk is van de opvoeding die u zelf nastreeft. Net als u wensen we bij deze vorming een aantal waarden door te geven, een aantal doelen te bereiken. Daarom willen we u graag verduidelijken welke de specifieke eigenheid is van onze school: die hebben we verwoord in ons Eigen Opvoedingsproject (EOP).

Dit EOP is gegroeid vanuit onze school zelf: directie, leerkrachten en  ondersteunend personeel hebben de inhoud ervan in gezamenlijk overleg neergeschreven. Wij zijn ons dan ook bewust van onze voorbeeldfunctie en trachten doorheen authentiek en consequent handelen ons steentje bij te dragen tot dit project.

Maar opvoeden blijft een gedeelde verantwoordelijkheid: daarom hopen wij dat we samen – op basis van ons EOP – kunnen werken aan de vorming van uw kind tot een sterke, waardevolle persoonlijkheid.

Vanuit onze christelijke inspiratie hebben we het project ingedeeld in 4 thema’s:

Geloven in zichzelf

 • Onze school streeft via duidelijke structuren en afspraken naar een positief leef- en werkklimaat.
 • Bijzondere aandacht gaat naar het ordevol werken, zin voor stiptheid en het opmaken van een efficiënte studieplanning.
 • Inzet en bereidheid te werken aan… worden sterk gewaardeerd.  In die zin proberen we de leerlingen te motiveren om niet bij de minste weerstand of mislukking op te geven, maar hen te doen inzien dat je met wilskracht heel wat kunt bereiken.
 • Leerlingen met specifieke studieproblemen of –achterstand proberen we via aangepaste, individuele begeleiding zo vlug mogelijk op het goede spoor te krijgen.
 • Bereikbaarheid en de bereidheid tot individuele gesprekken met de leerlingen beschouwen we alleszins als vanzelfsprekende prioriteiten.
 • Als basisattitude verwachten we van onze leerlingen een positieve ingesteldheid: correcte omgangsvormen maken het met elkaar opschieten nu eenmaal aangenamer. Werken aan zelfbeheersing en een verantwoord assertief gedrag  stellen we dan ook voorop.
 • Via bepaalde leefregels en uitgewerkte projecten willen we de leerlingen bewust maken van een gezonde levensstijl.
 • Leerlingen hebben nood aan zelfbevestiging. Daarom zoeken we doelbewust naar middelen om hun zelfvertrouwen te stimuleren. Hierbij hebben we extra aandacht voor hen die door omstandigheden een vertekend beeld van zichzelf hebben. Een schouderklopje kan wonderen doen.
 • Op de weg naar zelfontplooiing is creativiteit een essentieel gegeven.  Daarom willen we onze leerlingen – waar  mogelijk – kansen bieden om zich creatief te uiten. Ook willen we hen gevoelig maken voor en in contact brengen met diverse vormen van kunst en cultuur.
 • Inherent aan onze pedagogische opdracht is van onze leerlingen constructief-kritische mensen te maken, ook voor zichzelf. In die zin is het een belangrijk leerproces open te staan voor kritiek en die te leren accepteren.

Geloven in de andere

 • Voor het optimaal functioneren van een leefgemeenschap is respect een universele basiswaarde: luisterbereidheid, ruimte voor elkaars mening en respect voor ieders eigenheid vinden wij primordiaal.
 • Om tot een open groepsgeest te komen verwachten we dat iedereen hiertoe een bijdrage levert.
 • Om tot een open samenleving te komen stellen we de volgende essentiële waarden voorop: verdraagzaam zijn, zin voor rechtvaardigheid, sociaal engagement, solidariteit en elkaar kunnen vergeven.
 • Veel wordt beschouwd als vanzelfsprekend. Toch vinden we het verrijkend dankbaar te kunnen zijn en die dankbaarheid ook effectief te uiten.

Verbonden met de natuur

De aarde is ons allen toevertrouwd om er verantwoordelijkheid voor te dragen. Bijzondere aandacht schenken we aan het leefmilieu dat een zorg dient te zijn van en voor iedereen. Hierbij willen we onze leerlingen respect bijbrengen voor alle levensvormen en hen gevoelig maken voor schoonheid en verwondering.

Geloven in God

Vertrekkend vanuit de leefwereld van onze jongeren proberen we hen te begeleiden op hun zoekende weg en trachten daarbij openheid te creëren voor een christelijke levensoptie. Zo maken we als christelijke school werk van:             

 • een hartelijke omgang tussen directie, alle personeelsleden, leerlingen en ouders
 • een grote bekommernis voor de hele persoon van elke jongere, elke medewerker
 • aandacht voor de zwakken en kansarmen.

We beseffen dat authenticiteit en consequent handelen essentieel zijn. In deze context verdienen ook het samen bezinnen en samen vieren de nodige aandacht.